Werkwijze

Aanmelding

Een aanmelding gebeurt door de ouders via het aanmeldingsformulier op deze site.
Na invullen van het formulier wordt de hulpvraag bekeken door de teamleider van het onderzoek waarna deze contact opneemt met de ouders. Die informeert hen over de eventuele wachttijd voor onderzoek en behandeling. Deze varieert afhankelijk van de doelgroep en leeftijd van het kind en is afhankelijk van de aanmeldingsklacht. Kinderen die nog niet naar school gaan en kleuters t.e.m. de tweede kleuterklas komen in aanmerking voor onderzoek wanneer er een multidisciplinaire hulpvraag is (algemene ontwikkelingsachterstand, complexe ontwikkelingsstoornis, ASS, ADHD, CP). Kinderen vanaf de derde kleuterklas worden onderzocht bij een vermoeden van ADHD of ASS of wanneer ze een cerebrale parese hebben. Omwille van de lange wachttijden voor onderzoek en behandeling kunnen enkel kinderen tot en met het 2de leerjaar aangemeld worden.

Wanneer het kind niet in aanmerking komt voor multidisciplinair onderzoek proberen wij deze zo goed mogelijk door te verwijzen naar andere diensten.

Het kind dient naar onze dienst verwezen te worden door een arts. De verwijsbrief dient samen met de gegevens van de mutualiteit (kleefbriefjes) voor de start van het onderzoek aan ons bezorgd te worden.

Eerste gesprek

Wanneer de onderzoeksfase start, worden de ouders uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Het is aangewezen dat beide ouders hierbij aanwezig zijn. We overlopen de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte. Er wordt dieper ingegaan op de specifieke hulpvraag van de ouders en het kind. We vragen eventuele gegevens van eerdere onderzoeken, gevolgde therapieën of medische verslagen mee te brengen naar dit gesprek.

Onderzoek

Er worden van het kind gestandaardiseerde onderzoeken afgenomen en observaties gedaan in verschillende contexten vanuit verschillende disciplines. Soms wordt er een oudergesprek ingepland. Het onderzoek loopt over verschillende weken.

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek worden de onderzoeksresultaten, observaties en conclusies van het team uitgebreid besproken. We vragen dat beide ouders aanwezig hierbij zijn. Er wordt informatie doorgegeven, adviezen meegedeeld en een voorstel voor behandeling geformuleerd. In samenspraak wordt ook een schooloverleg gepland. Wanneer het kind niet in ons revalidatiecentrum terecht kan voor verdere begeleiding wordt eventueel doorverwezen naar andere instanties.

Therapie

Wanneer vanuit de onderzoeksfase blijkt dat therapie  aangewezen is wordt een behandelplan voorgesteld. Dit gebeurt steeds in onderlinge afspraak tussen het revalidatiecentrum, het kind en de ouders.  Wanneer de therapieën tijdens de schooluren plaatsvinden, worden daarover in de mate van het mogelijke afspraken gemaakt met het CLB.

Mogelijks is er nog een wachttijd alvorens de behandeling kan starten.

Afronding van de behandeling

De therapie kan in samenspraak met de ouders worden stopgezet in geval van één van onderstaande redenen:

  • als de doelstellingen opgenomen in het behandelplan bereikt zijn
  • als de motivatie bij het kind of ouders ontbreekt om het intensieve revalidatietraject te volgen/verder te zetten (o.a. bij veelvuldige afwezigheid)
  • als het aantal toegekende zittingen wordt overschreden
  • als een overstap gemaakt wordt naar het buitengewoon onderwijs
  • als de nood aan multidisciplinaire therapie wegvalt
  • als de maximumduur van de revalidatie bereikt is:
    • wanneer een kind op kleuterleeftijd gestart is met therapie, kan het de volledige kleutertijd therapie volgen, en volgt het maximaal 2 jaar therapie na de overstap naar de lagere school
    • een kind uit het lager onderwijs volgt maximaal 2 jaar therapie omwille van de lange wachtlijsten