Werkwijze

  • Aanmelding De aanmelding  gebeurt door de ouders via elektronische aanmelding. Wij informeren u dan over de eventuele wachtlijst en maken verdere afspraken met  betrekking tot een eerste gesprek, onderzoeken en therapie. Omwille van de lange wachtlijst voor kinderen uit het lager onderwijs, kunnen enkel kinderen tot en met het 2de leerjaar aangemeld worden. Men moet naar onze dienst verwezen worden door een arts. Deze verwijsbrief wordt  meegebracht bij het eerste contact, evenals de gegevens van het ziekenfonds (kleefbriefjes). Uw kind komt op een wachtlijst te staan voor onderzoek.
  • Eerste gesprek Wanneer de onderzoeksfase kan starten wordt u eerst uitgenodigd door onze sociale dienst voor een verkennend gesprek. We overlopen de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte. Er wordt dieper ingegaan op de specifieke hulpvraag. Het is hierbij aangewezen eventuele gegevens van eerdere onderzoeken, gevolgde therapieën of medische verslagen mee te brengen.
  • Onderzoek Er wordt daartoe een aanvraag gedaan bij het ziekenfonds. Na goedkeuring wordt een multidisciplinair onderzoek opgestart en voor een groot deel terugbetaald door het ziekenfonds. Afhankelijk van de aangemelde problemen nemen de verschillende disciplines (ergotherapie, logopedie, kinesitherapie en psychotherapie) gestandaardiseerde onderzoeken af en observeren het kind. Schoolobservaties kunnen indien aangewezen, ook gepland worden.  De duur van de onderzoeken varieert van 1 tot 2 uur per dag.
  • Adviesgesprek Tijdens dit gesprek worden de onderzoeksresultaten, bevindingen en conclusies van het team uitgebreid besproken. Het is hierbij aangewezen dat beide ouders aanwezig zijn. Er worden adviezen en nuttige info meegedeeld. Wanneer uw kind niet bij ons terecht kan voor verdere begeleiding wordt u eventueel doorverwezen  naar andere instanties of privétherapeuten.
  • Therapie Wanneer vanuit de onderzoeksfase blijkt dat therapie bij uw kind aangewezen is binnen onze multidisciplinaire setting wordt opnieuw een aanvraag gedaan bij het ziekenfonds. Het Revalidatiecentrum heeft een overeenkomst met het RIZIV.  De problemen van het kind of de jongere moeten beantwoorden aan deze overeenkomst. Na goedkeuring wordt multidisciplinaire therapie zo snel mogelijk opgestart. Het ziekenfonds komt tussen in de kosten, de cliënt zelf betaalt een remgeld per dag van €1,84. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin beide partijen zich  verbinden om de gemaakte afspraken te respecteren. Een goede samenwerking en communicatie zijn belangrijk. Wanneer de therapieën tijdens de schooluren gebeuren, worden daarover in de mate van het mogelijke afspraken gemaakt met de school.