Steun ons

Sinds het ontstaan van het revalidatiecentrum, behandelen wij permanent 150 kinderen met een ontwikkelingsstoornis, een gedragsstoornis, een hersenletsel of met autisme. Ons doel is deze kinderen zo veel mogelijk vaardigheden aan te leren om hun leven zo zelfstandig mogelijk uit te bouwen. Wij willen kinderen met een beperking helpen zich te integreren in de maatschappij zodat zij thuis kunnen wonen, in hun omgeving naar school kunnen gaan en zich kunnen ontspannen op een zo normaal mogelijke manier.
Om dit te realiseren is in het revalidatiecentrum een veertigtal medewerkers tewerkgesteld waaronder artsen, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Wenst u het revalidatiecentrum financieel te ondersteunen dan is uw bijdrage steeds welkom.
U kan ons een gift overmaken op rekening BE85 4429 11555 106 – KREDBEBB
CAR De Steijger is erkend als instelling die fiscale attesten mag uitreiken voor giften van meer dan 40€.

Duolegaat

Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. Uw erfgenamen worden onbelast en vrijgesteld van successierechten, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot een belasting van 65%. Dit kan enkel op voorwaarde dat wij als erkende vzw de volledige successierechten overnemen betalen.
Hiertoe is essentieel :

  • de erflater stelt een testament op (rekening houdend met zijn beschikbaar deel)
  • hierin legateert hij een gedeelte van zijn vermogen aan wettige erfgenamen of derden
  • vervolgens vermaakt hij een legaat aan het CAR De Steijger vzw
  • onder de last voor het CAR De Steijger vzw om de successierechten op de legaten aan de wettige erfgenamen of derden te betalen

Het grote voordeel bij een duolegaat ligt in het percentage aan belasting voor een vzw (8,8%) en een natuurlijk persoon (tot 65%). Hoe groot dit verschil is voor een natuurlijk persoon, hangt af van de graad van verwantschap en het bedrag van de erfenis.