Onze missie en visie

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) De Steijger staat in voor gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en intensieve behandeling voor kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, een verstandelijke beperking of cerebrale parese (CP).

Het behandelingsprogramma richt zich primair op het kind in al zijn ontwikkelingsaspecten. Samenwerking met de ouders, de kinderopvang en/of de school en de ruimere context vormt een belangrijk aspect binnen het revalidatieplan.

De revalidatie gebeurt ambulant door een multidisciplinair team dat bestaat uit artsen (verschillende specialisaties), kinesitherapeuten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, psychologen, psychologisch consulenten en logistieke medewerkers.

Daarbij wil het CAR De Steijger prioritaire accenten leggen op:

 • intensieve begeleiding op maat van het kind
 • revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd om maximale ontwikkelingskansen te bieden. We werken in dit kader zeer nauw samen met het kinderdagverblijf De Steijgertjes
 • revalidatie van het kind binnen zijn context waarbij de ouders en de bredere context een belangrijke partner zijn in het proces
 • bevorderen van de integratie en de inclusie van kinderen die tot onze doelgroepen behoren

De multidisciplinaire diagnostiek start met een grondig intakegesprek, waarbij de hulpvragen, de zorgnoden én de mogelijkheden van het kind binnen zijn omgeving in kaart worden gebracht. Daarna volgt het multidisciplinair onderzoek, waarop een  teambespreking en een  adviesgesprek met de ouders aansluiten. Hier bespreken we de mogelijkheid tot revalidatie of verdere doorverwijzing naar een andere dienst. Uitgebreide informatie vindt u terug bij werkwijze

Onze waarden:

 • geloof in de eigenheid van elke persoon en zijn omgeving
 • overtuiging dat elke persoon, ondanks zijn beperking, voldoende (ontwikkelings-)mogelijkheden heeft om voor zichzelf een waardevolle plaats in de maatschappij te realiseren en het recht heeft daarbij ondersteuning te krijgen
 • overtuiging dat de hulpverlening moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze waarbij de betrokken persoon in de eigen omgeving moet kunnen blijven en dat de medewerking van de context maximaal moet benut worden
 • overtuiging dat de motivatie van de zorggebruiker en zijn context belangrijk is voor een goede revalidatie
 • openheid in besluitvorming en overleg naar de zorggebruiker toe
 • respect voor de keuze van de zorggebruiker inzake hulpverlening op basis van onze adviezen
 • respect voor de ideologische, culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu
 • respect voor de privacy van elke persoon en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer met respect voor het beroepsgeheim
 • vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers
 • continue streven naar verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening