Missie & Visie

Onze missie en visie

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger heeft als maatschappelijk doel het vroegtijdig opsporen, de functionele revalidatie en de pedagogische opvolging van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis. Het CAR is gericht op het bevorderen van de integratie van kinderen en jongeren, in alle maatschappelijke contexten.

Het revalidatieaanbod behelst de grondige diagnostiek, de revalidatie en de psychosociale en pedagogische opvolging. Het behandelingsprogramma richt zich primair naar het kind of de jongere binnen zijn omgeving, in al zijn ontwikkelingsaspecten. Samenwerking met de ouders, kinderopvang  en/of de school  vormt een belangrijk aspect binnen het revalidatieplan.

Dit betekent:

 • Het opstellen en uitvoeren van een multidisciplinair revalidatieplan op maat van elk kind of elke jongere die beantwoordt aan de doelgroepen van het CAR, zodat zijn mogelijkheden maximaal ontwikkeld worden.
 • De pedagogische ondersteuning aan het gezin van de hulpvrager, dat er om verzoekt.
 • De samenwerking met personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstelling nastreven.

Daarbij wil het CAR De Steijger prioritaire accenten leggen op:

 • De vroegtijdige revalidatie van kinderen op zeer jonge leeftijd om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. We werken in dit kader zeer nauw samen met het kinderdagverblijf De Steijgertjes.
 • De revalidatie van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen zijn context.
 • De revalidatie van kinderen en jongeren die omwille van hun stoornis of handicap het risico lopen op een onvoldoende of gebrekkige maatschappelijke integratie.

De multidisciplinaire diagnostiek start met een grondig intakegesprek, waaruit een inventaris kan opgemaakt worden van de prioriteiten, de noden en de mogelijkheden van het kind binnen zijn omgeving. Daarna starten de disciplinaire onderzoeken, gevolgd door een teambespreking en de eventuele planning van de organisatie van de nodige hulpverlening.

Het multidisciplinair team is samengesteld uit deskundigen op medisch, paramedisch (logopedisch, ergotherapeutisch, kinesitherapeutisch en audiologisch), psychologisch en sociaal vlak.

Het revalidatieaanbod is geldig voor iedereen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Onze waarden

 • Geloof in de eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.
 • Overtuiging dat elke persoon, ondanks zijn stoornis of handicap, voldoende (ontwikkelings-) mogelijkheden heeft om voor zichzelf een waardevolle plaats in de maatschappij te realiseren en het recht heeft daarbij ondersteuning te krijgen.
 • Overtuiging dat de hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze. Hiermee bedoelen we dat de betrokken persoon in de eigen omgeving (gezin, school,…) moet kunnen blijven en dat de medewerking van deze eigen omgeving maximaal moet benut worden.
 • Overtuiging dat de motivatie van de cliënt en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.
 • Openheid in besluitvorming naar de cliënt toe en nastreven van maximaal overleg met de cliënt.
 • Respect voor de keuzes inzake hulpverlening en behandelingsprogramma die door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger gemaakt worden op basis van onze adviezen.
 • Respect voor de culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu.
 • Respect voor de privacy van elke persoon en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer met respect voor het beroepsgeheim.
 • Vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.
 • Continu streven naar verbetering van de hulpverlening.