Autisme

CAR De Steijger

Autismespectrumstoornis (ASS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die een invloed heeft op het algemeen functioneren van het kind. Door de grote variatie aan uitwendig waarneembare symptomen, spreken we over een spectrum. In het verleden werd er onderscheid gemaakt tussen kernautisme, syndroom van Asperger, atypisch autisme… maar sinds kort spreekt men officieel over een autismespectrumstoornis. Hoewel het autisme zich bij elk kind op een andere manier uit, hebben deze kinderen allemaal één ding gemeen: ze ondervinden moeilijkheden met sociale communicatie en met verbeelding. Ze nemen de dingen op een andere manier waar en gaan ze tevens op een andere manier verwerken. Dat is de kern van autisme. De stoornis kan zeer duidelijk of juist erg subtiel zichtbaar zijn. Daarnaast kan ze invloed uitoefenen op andere domeinen en kunnen moeilijkheden optreden in de motorische ontwikkeling, de taal, het leervermogen, invulling van vrije tijd, de zintuiglijke verwerking…
Kinderen met autisme kunnen dankzij de juiste begeleiding en ondersteuning hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen om op die manier hun eigen weg te vinden in onze maatschappij. Die weg is voor iedereen anders. De grootste doelgroep van De Steijger bestaat uit kinderen met een vermoeden van of een effectieve diagnose autismespectrumstoornis. Onze medewerkers hebben door de jaren heen een grote knowhow opgebouwd rond het begeleiden van deze kinderen. Door hun ontwikkeling de juiste stimulans te geven en dankzij samenwerking met ouders en omgeving, kunnen zij hierdoor goed inspelen op de individuele noden van elk kind.
Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen reeds vanaf de peuterleeftijd begeleiding krijgen. Dankzij deze vroege begeleiding trachten we secundaire moeilijkheden zo veel mogelijk voor te zijn. Het multidisciplinair en gepersonaliseerd therapieplan kan ingevuld worden met volgende thema’s: sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling, motorische vaardigheden, leerondersteuning, sociaal-emotionele balans, activiteiten van het dagelijkse leven, vrije tijdsbesteding. Deze therapie kan individueel of in groep worden gegeven.
We bieden ook een heel specifieke autisme-werking aan. Naast kortere individuele therapiemomenten, ligt de nadruk in deze werking op groepstherapie. De vaste deelnemers van deze groepen worden meerdere jaren na elkaar zoveel mogelijk door dezelfde therapeuten begeleid. Op die manier kan er op langere termijn iets worden opgebouwd. In deze werking wordt de nadruk meer dan anders gelegd op het sociale aspect: het ontdekken van een eigen ‘ik’ in relatie tot de anderen (perspectiefname), het aanbrengen van en werken rond gevoelens, sociale regels, communicatieve vaardigheden… Sinds september 2013 zijn in deze autisme-werking ook adolescenten welkom.
Vermits een kind met autisme vaak spontane generalisatie van het aangeleerde ontbreekt, kan het nuttig zijn een extra boost hieraan te geven door ouders optimaal te betrekken. Om die reden en om de specifieke noden van ouders op te vangen, bestaat er bij De Steijger ook de mogelijkheid om ouderbegeleiding te volgen.