Autisme

CAR De Steijger

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die een invloed heeft op het algemeen functioneren van het kind. Door de grote variatie aan uitwendig waarneembare symptomen, spreken we over een spectrum. Hoewel het zich bij elk kind op een andere manier uit, hebben deze kinderen allemaal moeilijkheden met sociale interactie, communicatie en verbeelding/voorstellingsvermogen. De stoornis kan zeer duidelijk of juist eerder subtiel zichtbaar zijn. Er is ook een verschil in verschijningsvorm tussen jongens en meisjes. Het ASS kan ook andere ontwikkelingsdomeinen beïnvloeden. Er kunnen moeilijkheden optreden in de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling, het leervermogen, het vermogen tot invulling van vrije tijd, de zintuiglijke verwerking…

Onze medewerkers hebben door de jaren heen een grote knowhow opgebouwd rond het begeleiden van kinderen met ASS. Mede dankzij samenwerking met ouders en omgeving, kan er gewerkt worden rond de individuele noden van elk kind. Een aanpak op maat van het kind is heel belangrijk.

Het multidisciplinair en gepersonaliseerd therapieplan wordt ingevuld met volgende thema’s: perspectiefnemingsvaardigheden, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheden, motorische vaardigheden, leerondersteuning, sociaal-emotionele balans, activiteiten van het dagelijkse leven, vrijetijdsbesteding. De therapie wordt individueel of in groep gevolgd.

Ouders ondersteunen in de opvoeding en aanpak van hun kind en psycho-educatie voor kind en ouders is een essentieel onderdeel van de therapie. Er wordt een actieve participatie van hen verwacht en er is ruimte voor ouderbegeleiding op regelmatige basis. Er wordt ook jaarlijks een oudercursus over verschillende avonden georganiseerd waar ouders zich kunnen voor inschrijven. Meer info hierover is te vinden bij oudercursus ASS.