‘t Vogelnest

’t VOGELNEST staat voor een Veilige en Ontwikkelingsstimulerende Groepswerking waarbij Ervaringsgericht Leren centraal staat. Het NEST verwijst naar de geborgenheid die we bieden, een veilige omgeving om optimaal leren op alle vlak te stimuleren. 

Dit intensief en multidisciplinair revalidatieprogramma is gericht op jonge kleuters met een algemene ontwikkelingsvertraging, al dan niet samengaand met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis, gedrags- en/of sociaal-emotionele moeilijkheden. De hoofddoelstelling is dat de kinderen zo goed mogelijk participeren in de context: de thuissituatie, de klas en school. Samenwerking met ouders en school vormen een belangrijk aspect binnen het programma. Dagelijks hebben we een informeel contact met de ouders. Daarnaast zijn er regelmatig school- en oudercontacten, waarbij informatie uitgewisseld wordt. Op die manier trachten we de aangeleerde vaardigheden te integreren in thuis- en schoolcontext en kunnen we inspelen op de noden van elk kind.

De therapieën verspreid over 3 voormiddagen verlopen volgens een duidelijke structuur waarbinnen de kleuters individuele en groepstherapieën volgen, volgens hun individuele noden. We bieden een gestructureerde aanpak met visualisaties (verwijzers, daglijnen, pictogrammen). 

De klemtoon wordt gelegd op:

  • communicatie en sociale  interactie: zich uiten, hulp vragen, spelen in nabijheid van en met kinderen, speelgoed delen, opkomen voor zichzelf op een sociaal aanvaardbare manier, gepast reageren naar andere kinderen toe, beurt afwachten
  • leren omgaan met alledaagse routines (en veranderingen) en opdrachten: routines worden aangeleerd, geanalyseerd en bijgestuurd
  • begrijpen van opdrachten en deze zo zelfstandig mogelijk leren afwerken: instructies uitvoeren en onthouden, leren imiteren, leren kijken naar het voorbeeld, leren afwerken en volhouden, gericht werken/kijken
  • zelfredzaamheid: naar het toilet gaan, zich oriënteren en zelfstandig verplaatsen, materiaal leren organiseren: jas ophangen, boekentas legen… zelfstandig leren eten en drinken, zorg dragen voor zichzelf en materiaal

Daarnaast worden ook doelen op vlak van de cognitieve ontwikkeling, motoriek en taal nagestreefd.