’t VOGELNEST

CAR De Steijger

’t VOGELNEST staat voor een Veilige en Ontwikkelingsstimulerende Groepswerking waarbij Ervaringsgericht Leren centraal staat. Het NEST verwijst naar de geborgenheid die we willen bieden.

In ’t VOGELNEST krijgen de kinderen de kans om zich in een veilig en ideaal klimaat te ontplooien. Vanuit deze gedachte beperken we de grootte van de groep tot maximaal 5 kinderen.

Dit specifiek, intensief (3 voormiddagen) en multidisciplinair revalidatieprogramma is bedoeld voor jonge kleuters met een algemene ontwikkelingsvertraging.

Onze revalidatievisie is holistisch en integraal: het kind binnen zijn omgeving staat centraal in al zijn ontwikkelingsaspecten. Samenwerking met ouders en school vormen dus ook een belangrijk aspect binnen het programma.

We richten ons tot kleuters van 2j6m tot 5j met een algemene ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke  beperking, een autismespectrumstoornis of ADHD, al dan niet met gedrags- en/of sociaal-emotionele moeilijkheden.

De voormiddagen  verlopen vanuit een duidelijke structuur waarbinnen de kleuters individuele en/of groepstherapieën krijgen, volgens hun individuele noden.

Binnen de multidisciplinaire setting stimuleren we alle belangrijke ontwikkelingsdomeinen van het kind zoals: de motoriek, de taal en communicatie, het lichaams- en ruimtebesef, de visuele, auditieve,  cognitieve, gedrags- en sociale vaardigheden, de taakattitude, de spelontwikkeling en indien nodig, de zindelijkheid.

De groepssessies spitsen zich toe op ervaringsgericht leren en op het stimuleren van de sociale en communicatieve vaardigheden, de zelfredzaamheid, het samenspel en het gedrag. Onze kinderen krijgen zo de kans om kennis en vaardigheden, geleerd in de individuele therapie, toe te passen in groep.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *