Vroegrevalidatie

De vroegrevalidatie is gespecialiseerd in de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte, algemene ontwikkelingsachterstand, complexe ontwikkelingsproblematiek, autismespectrumstoornis of cerebral palsy (CP).

De kinderen krijgen zorg op maat door aangepaste therapieën in combinatie met een inclusieve opvang in het aanpalende kinderdagverblijf “De Steijgertjes”.

De therapieën worden gespreid over de dag om zo gebruik te maken van momenten van optimale alertheid van het kind. Op die manier kunnen we een intensief multi- en transdisciplinair aanbod op maat voorzien. De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind, de ouders en de ruimere context staan hierbij centraal. De kindbegeleiders en therapeuten hebben specifieke expertise in de behandeling van deze jonge kinderen met zorgbehoefte en in het aanpassen van materiaal en hulpmiddelen, speelgoed en de omgeving, volgens de behoefte van het kind. Op deze jonge leeftijd kunnen, indien wenselijk, twee therapeuten simultaan met het kind werken waardoor de therapeutische doelstellingen geïntegreerd bereikt worden.

De ouders beschouwen we als partners in het revalidatieproces. Ze kunnen steeds de therapieën bijwonen en worden op regelmatige basis uitgenodigd voor overleg. De samenwerking met de kindbegeleiders is zeer intensief, zowel informeel met betrekking tot praktische zaken, als formeel in functie van het opstellen en bijsturen van het behandelplan. Op die manier optimaliseren we transfer naar de dagelijkse context in de leefgroep en de thuissituatie.

Op geregelde tijdstippen is er evaluatie van het ontwikkelingsverloop in het kader van trajectbegeleiding naar de schoolstart toe. In overleg met de ouders worden ook externe begeleiders en netwerkpartners uitgenodigd om de vragen en ontwikkelingsnoden van het kind en de context in kaart te brengen.

Met kinderen met motorische problemen werken we volgens de Bobath* principes. Hierbij zoeken we naar een juist evenwicht tussen de correcte uitvoering van bewegen en handelen van het kind en de functionaliteit ervan. Ook het gebruik van extra hulpmiddelen, zoals orthopedische aanpassingen wordt opgevolgd.

Bij kinderen met een autismespectrumstoornis werken we met een specifieke aanpak volgens de principes van ImPACT** en JASPER***. We stimuleren de ontwikkeling en leren het kind spelenderwijs omgaan met zijn of haar omgeving, vertrekkende vanuit de interesses van het kind. Op deze jonge leeftijd staan gerichtheid op materiaal en personen, regulatie, communicatie, leren imiteren en spel centraal tijdens de therapiesessies.

Ook oudertraining (ouderavonden rond ASS bij jonge kinderen, ouderavonden rond CP), psycho-educatie voor ouders, ouderbegeleiding (ImPACT**, individuele oudergesprekken) behoren mogelijks tot het therapiepakket.

* Bobath (https://www.bobath.be/nl/)
** ImPACT: Improving Parents As Communication Teachers (https://www.project-impact.org/)
*** JASPER: Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation (https://www.jaspertraining.org/)

Kinderdagverblijf De Steijgertjes
Kerkham 3a, 9070 Destelbergen
tel.09/228.58.83
Mail: desteijgertjes@desteijger.be