Spraak- en taalstoornissen

Taal en communicatie zijn essentiële aspecten in ons dagelijks functioneren en vormen mee de basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind stuurt zijn bewegingen en handelingen via taal, denkt in taal, speelt en fantaseert via taal. Taal heeft ook een belangrijke invloed op de ontwikkeling en het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen, spelling en rekenen. Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling traag of moeilijk op gang komt. Ze begrijpen niet of onvoldoende wat hen gezegd wordt, ze praten niet of onduidelijk of hun verhalen zijn moeilijk te volgen.

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, taalstoornis, ontwikkelingsdysfasie, fonologische stoornis of spraakontwikkelingsdyspraxie kan hierbij aan de basis liggen. Deze problematieken kunnen samengaan met andere ontwikkelingsproblemen zoals motorische, cognitieve of sociaal-emotionele problemen.

Wanneer een taalprobleem wordt vastgesteld in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen en deze heeft een ernstige invloed op het functioneren van het kind, wordt multidisciplinaire behandeling opgestart met een specifieke aanpak rond taal, spraak en communicatie. Vooral op jonge leeftijd is deze therapie van groot belang gezien de impact van de taalproblemen op de algemene ontwikkeling.